Področja dela

Naš pristop temelji na zagotavljanju celovite pravne pomoči, ki stranki omogoča celostno rešitev njenega primera oziroma težave. Za ta namen zagotavljamo raznovrstne odvetniške storitve, in sicer na različnih pravnih področjih.

Delovno pravo

Strankam ponujamo pravno pomoč pri celostnem urejanju odnosov med delodajalcem in delavci. To obsega nasvete glede nastanka in prenehanja delovnih razmerij, priprave internih aktov družb, vodenja kadrovskih reorganizacij, vodenja pogajanj s predstavniki delavcev, pomoč pri sklepanju, spreminjanju in prekinitvi kolektivnih pogodb, pa tudi zastopanje v primeru sporov, tako v postopkih mediacije kakor pred sodišči. Družbam zagotavljamo pomoč pri prestrukturiranju ter prevzemih in združitvah domačih ali tujih delodajalcev, pri odpuščanju večjega števila delavcev in zapiranju poslovnih enot, delovnopravnih vidikih skrbnih pregledov družb, davčnih vidikih delovnih razmerij, pa tudi pri zaposlovanju tujcev ali napotitvi delavcev v tujino. Stranke zastopamo v disciplinskih postopkih, v postopkih glede kršenja pravil zaposlovanja, v postopkih prekinitve delovnega razmerja, v delovnopravnih in socialnih sporih ter jim svetujemo glede varstva osebnih podatkov. Večina storitev s tega pravnega področja, za katero smo specializirani, je navedena v nadaljevanju:

 • zastopanje v sodnih in izvensodnih postopkih ter v individualnih in kolektivnih delovnopravnih sporih,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi s presežnimi delavci (načrtovanje; pogajanja s predstavniki delavcev; presežni delavci; namere glede odpovedi, odpoved pogodbe o zaposlitvi ipd.),
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi z združitvami, prevzemi in zmanjševanjem števila zaposlenih,
 • sestava pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu ter pogajanja v zvezi z njihovo vsebino,
 • sestava kolektivnih pogodb in pogajanja v zvezi z njihovo vsebino,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi s spremembo delodajalca,
 • svetovanje v zvezi s prejemki iz delovnega razmerja iz naslova uspešnosti, udeležbo delavcev v lastništvu delodajalca, delitvijo dobička z zaposlenimi in drugimi vrstami vzpodbud delavcev,
 • svetovanje v zvezi z ugodnostmi in dodatki, do katerih so upravičeni delavci,
 • ugotavljanje skladnosti poslovanja,
 • svetovanje v zvezi s pokojninami in drugimi pravicami ter obveznostmi iz naslova socialnega zavarovanja,
 • svetovanje v zvezi z delovnimi in drugimi povezanimi razmerji zakonitih zastopnikov in članov uprav,
 • svetovanje v zvezi s pravicami in obveznostmi svetov delavcev ter sindikatov,
 • alternativne metode reševanja sporov / ADR,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi zasebnostjo, varovanjem tajnih podatkov in varnostjo na spletu,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi z mobilnostjo delavcev, prostim pretokom delovne sile ter čezmejnim delovnim pravom,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi s povračilnimi ukrepi in žvižgaštvom,
 • splošno svetovanje v zvezi z delovnimi razmerji,
 • zastopanje v zvezi s skupinskimi in kolektivnimi tožbami,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi z diskriminacijo in nadlegovanjem (mobingom),
 • sestava internih aktov in navodil ter izvajanje usposabljanj,
 • strokovni pregled postopkov, ki so pri delodajalcu že v veljavi,
 • svetovanje v zvezi z davki, ki so povezani s prejemki iz naslova dela,
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi kršitvami oziroma uveljavitvijo konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule ter varovanjem poslovnih strivnosti,
 • svetovanje v zvezi z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu.

Ostala področja dela

Delovno pravo je že samo po sebi zelo široko pravno področje; to pa se pogosto in močno povezuje tudi z gospodarskim, civilnim, kazenskim in številnimi drugimi specialnimi pravnimi področji. Ker se potrebe naših sedanjih in bodočih strank raztezajo prek več pravnih področij, odvetniki naše pisarne strankam poleg na delovnopravnem področju svetujejo in jih zastopajo tudi v zvezi z drugimi pravnimi področji, in sicer predvsem, ne pa izključno, naslednjimi:

 • korporacijsko pravo,
 • gospodarsko pravo,
 • gradbeno pravo,
 • združitve in prevzemi,
 • civilno pravo,
 • stvarno pravo,
 • pravo varstva osebnih podatkov,
 • insolvenčno pravo,
 • pravo nepremičnin,
 • kazensko pravo,
 • davčno pravo,
 • bančno in finančno pravo,
 • konkurenčno pravo,
 • pravo intelektualne lastnine,
 • pravo javnih naročil,
 • družinsko pravo,
 • pravo socialnega varstva,
 • alternativne metode reševanja sporov/ADR.